Infolinia: +48 42 207 00 07

  • Polska
do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 42 207 00 07
Rejestracja poradni specajlistycznych: +48 42 208 13 00
Sekretariat: +48 42 208 13 01
Izba przyjęć: +48 42 208 14 00
   
Napisz do nas: lodz@pro-familia.pl

 

Informacje o szpitalu

Informacje o szpitalu

Wi­ta­my ser­decz­nie w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym PRO-FA­MI­LIA.

W miej­scu, w któ­rym każ­de­go dnia z tro­ską i życz­li­wo­ścią ota­cza­my opie­ką całą ro­dzi­nę.  Dla nas naj­waż­niej­sze jest zdro­wie na­szych pa­cjen­tów i ich sa­mo­po­czu­cie, dla­te­go dzia­ła­my w opar­ciu o naj­wyż­sze stan­dar­dy ja­ko­ści i bez­pie­czeń­stwa. PRO-FA­MI­LIA to przy­ja­zna at­mos­fe­ra, kom­for­to­we wa­run­ki po­by­tu, a przede wszyst­kim do­świad­czo­ny i ce­nio­ny ze­spół me­dycz­ny oraz no­wo­cze­sny sprzęt naj­wyż­szej klasy.

Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny PRO-FA­MI­LIA w Łodzi to drugi szpital tej grupy w Polsce. Pierwszy w Rzeszowie dzia­ła już od pię­ciu lat i w tym cza­sie zdo­był re­no­mę oraz zaufanie pa­cjen­tów z Pod­kar­pa­cia.

Na oddziale położniczym  łódzkiej Pro-Familii tylko w pierwszym roku działalności przywitalismy ponad 1600 dzieci!

Pracują tu naj­wyż­szej klasy spe­cja­li­ści – le­ka­rze, po­łoż­ne, pie­lę­gniar­ki, pra­cow­ni­cy me­dycz­ni. To ze­spół ponad 150  osób, które każ­de­go dnia trosz­czą się o zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie pa­cjen­tów.

Szpital w Łodzi został nagrodzony Srebrym Znakiem Jakości w prestiżowym plebiscycie Nasze Dobre Łódzkie i został dumą całego regionu.

Sta­ra­nia rzeszowskiego szpitala z grupy Pro – Familia wy­róż­nio­no m.​in. po­przez przyznanie 4- go miej­sca w ogól­no­pol­skim ran­kin­gu naj­lep­szych szpi­ta­li oraz 1- go wśród szpitali prywatnych.  Re­no­mo­wa­ny ran­king „Bez­piecz­ny Szpi­tal” od wielu lat or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez Cen­trum Mo­ni­to­ro­wa­nia Ja­ko­ści w Ochro­nie Zdro­wia i dzien­nik „Rzecz­po­spo­li­ta”.

Szpi­tal re­ali­zu­je świad­cze­nia me­dycz­ne w za­kre­sie:

  • Gi­ne­ko­lo­gia i Po­łoż­nic­two
  • Neo­na­to­lo­gia i In­ten­syw­na Opie­ka Me­dycz­na
  • Anestezjologia
  • Oddział Chirurgii Plastycznej

 


Nasze od­dzia­ły: Neo­na­to­lo­gicz­ny z In­ten­syw­ną Opie­ką Me­dycz­ną i Położniczo – Ginekologiczny spełniają warunki  III po­ziomu re­fe­ren­cyj­nego, ozna­cza­ją­ce naj­wyż­sze kom­pe­ten­cję do opie­ki nad naj­trud­niej­szy­mi przy­pad­ka­mi w zakresie połoznictwa, ginekologii oraz neonatologii.

Rejestracja

Rejestracja poradni specjalistycznych jest czynna w godzinach 08:00-18:00

Kontakt:

  • +48 42 208 13 00
  • +48 42 207 00 07
  • rejestracja.lodz@pro-familia.pl

 

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA
ul. Niciarniana 49
92-320 Łódź

Jak do nas trafić?