Infolinia: +48 42 207 00 07

  • Polska
do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 42 207 00 07
Rejestracja poradni specajlistycznych: +48 42 208 13 00
Sekretariat: +48 42 208 13 01
Izba przyjęć: +48 42 208 14 00
   
Napisz do nas: lodz@pro-familia.pl

 

Dla pacjenta

W trosce o całą rodzinę

Wi­ta­my ser­decz­nie w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym PRO-FA­MI­LIA.

W miej­scu, w któ­rym każ­de­go dnia z tro­ską i życz­li­wo­ścią ota­cza­my opie­ką całą ro­dzi­nę.  Dla nas naj­waż­niej­sze jest zdro­wie na­szych pa­cjen­tów i ich sa­mo­po­czu­cie, dla­te­go dzia­ła­my w opar­ciu o naj­wyż­sze stan­dar­dy ja­ko­ści i bez­pie­czeń­stwa. PRO-FA­MI­LIA to przy­ja­zna at­mos­fe­ra, kom­for­to­we wa­run­ki po­by­tu, a przede wszyst­kim do­świad­czo­ny i ce­nio­ny ze­spół me­dycz­ny oraz no­wo­cze­sny sprzęt naj­wyż­szej klasy.

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA
ul. Niciarniana 49
92-320 Łódź

Jak do nas trafić?